PROJEKTY TECHNOLOGICZNE


Wykonujemy kompleksowe projekty technologiczne zakładów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Firma nasza służy wsparciem technologicznym oraz indywidualnymi rozwiązaniami technologicznymi dostosowanymi do Państwa potrzeb.

 

Projekty technologiczne dla zakładów przetwórstwa spożywczego :


- mięsnego
- drobiarskiego
- mleczarskiego
- owocowo-warzywnego
- napojowego

 

Nasze projekty zawierają:

1. Zagospodarowanie przestrzenne działów technologicznych
2. Rozplanowanie pomieszczeń zakładu
3. Rozmieszczenie urządzeń technologicznych
4. Zaprojektowanie kierunków ruchu pracowników, surowców, produktów i odpadów
5. Wykonanie opisów technologicznych dla wszystkich etapów od przyjęcia surowców do zakładu, poprzez wszystkie etapy produkcyjne, do wyrobu gotowego uwzględniającego każdy asortyment
6. Doradztwo w zakresie projektowania technologicznego zakładu
7. Doradztwo w zakresie doboru technicznego urządzeń stosowanych w procesach produkcyjnych oraz procesach mycia i dezynfekcji.

 

Projektujemy:

- Nowe zakłady
- Rozbudowy zakładów Istniejących
- Modernizację zakładów
- Dostosowanie zakładów do wprowadzenia nowej technologii
- Zmiany profilu produkcji oraz wprowadzanie nowych produktów

 

 

Projekty opracowywane są zgodnie z:


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych

Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania z dnia 12 kwietnia 2002r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007r.